PRAVIDLA "B"

 

 1.  ORGANIZAČNÍ ČÁST

 1.1  ŠAMPIONÁT

1.1.1  Toto je oficiální šampionát Mistrovství České republiky v závodech rally pro modely poháněné elektromotory v měřítku 1:10.
1.1.2  Přihlásit do šampionátu se může kdokoliv, kdo souhlasí s pravidly tohoto šampionátu, zaregistruje se a zaplatí předepsaný vklad.
1.1.3  Přihlášení soutěžící se dělí dle věku na kategorie:
   1 - Děti (do 11 let)
   2 - Junioři (11 - 17 let)
   3 - senioři (17 - 40 let)
   4 - veteráni (starší 40 let)
 Rozhodující pro určení kategorie je dovršení věku do 1. 1. 2014.
1.1.4  Šampionát se dělí na 2 šampionáty s vlastními závody:
   4WD-pohon všech 4 kol - karoserie vozu z MS s pohonem 4 kol (5 závodů)
   2WD-pohon jedné nápravy - karoserie vozu z MS s pohonem jedné nápravy (1 závod)
Každý účastník se může přihlásit do obou šampionátů nebo jen do jednoho z nich. V závodě šampionátu 4WD může startovat i závodník s modelem 2WD. Každý soutěžící může startovat v jednom závodě jen s jedním modelem.
1.1.5  Přihlášení soutěžící se mohou přihlásit do soutěže týmů. Tým tvoří max. 3 soutěžící, z nichž 2 nejlepší v každém závodě bodují do hodnocení týmu. Soutěžící, přihlášení do týmu, musí mít karoserie stejného vozu a barevné provedení musí být minimálně z 80 procent totožné. Pokud se nepřihlásí více než 5 týmů, nebude týmová soutěž vyhlášena.
1.1.6  MČR 4WD. V soutěži jednotlivců i ve všech věkových kategoriích kromě soutěže týmů se započítávají vždy 4 nejlepší výsledky sezony (jeden nejhorší se škrtá). V soutěži týmu se započítávají všechny výsledky. Pokud dojde u více soutěžících po posledním závodu k rovnosti bodů i umístění ve všech započitatelných závodech, rozhodne o celkovém pořadí lepší umístění v poslední rychlostní zkoušce, kterou některý z dotčených soutěžících absolvoval.
1.1.7  Startovní čísla pro celý šampionát přidělí promotér (Automotoklub Malá Skála, zastoupený panem Petrem Pavlátem) dle pořadí v roce 2013. Ostatním soutěžícím dle termínu došlé přihlášky.
1.1.8  Registrace do šampionátu (členský příspěvek RCAČR) bude 400,-Kč (300,-Kč členský příspěvek + 100,- zvýhodněná licence). Pokud se někdo přihlásí do obou šampionátů (4WD i 2WD) platí registraci do šampionátu jen 1x tj. 400,-Kč.
1.1.9  Do šampionátu je možné se přihlásit kdykoliv v jeho průběhu. Zaplacením Registračního poplatku do šampionátu nejpozději na prvním závodě bude závodník zařazen do slosování o svezení ve voze Profiko rally teamu.

 1.2  JEDNOTLIVÉ ZÁVODY

1.2.1  Do jednotlivých závodů šampionátu je nutné se přihlásit dle propozic závodu uvedených na internetových stránkách šampionátu prostřednictvím webových stránek MČR.
1.2.2  Do jednotlivých závodů se může přihlásit i soutěžící, který není přihlášen do šampionátu. Pořadatel však jeho přihlášku může odmítnout, jestliže formát závodu neumožní startovat závodníkům nad pořadatelem stanovený limit.
Přihláška soutěžícího registrovaného do šampionátu nemůže být odmítnuta.
1.2.3  Startovné do jednotlivých závodů je stanoveno na 200,-Kč za soutěžícího registrovaného do šampionátu.  Soutěžící, který není přihlášen do šampionátu zaplatí startovné ve výši 300,-Kč (100,-Kč odvádí pořadatel RCAČR). Závodníci kategorie 1 (děti) platí startovné ve výši 100,-Kč. Soutěžícímu, který se přihlásil po termínu uzávěrky přihlášek, bude navýšeno startovné o 100,-Kč.
1.2.4  Do prvního závodu startují soutěžící dle startovních čísel, do dalších závodů dle aktuálního pořadí šampionátu. Promotér může udělat změny ve startovním pořadí na základě prokazatelné výkonosti přihlášeného závodníka.
1.2.5  Počet rychlostních zkoušek a celkový formát závodu není jednotný, záleží na pořadateli jednotlivých závodů.
1.2.6  Pořadatel závodu může určit v Propozicích závodu, že závod bude "párový". V tom případě bude každému soutěžícímu určen párový soutěžící, který bude mít povinnost jít za soutěžícím a rovnat za ním trať. Též bude dohlížet na správný průjezd soutěžícího tratí. Porušení této povinnosti může být penalizováno dle bodu 2.7.2. Při lichém počtu závodníků, pro posledního soutěžícího startovní listiny tento bod neplatí. V případě opravy modelu může určený "párový" soutěžící za sebe najít náhradu. Též za závodníka kategorie 1(děti) může rovnat trať náhradník. Toto musí závodník, nebo párový soutěžící ohlásit předem časoměřiči v cíli RZ.
 
 1.3  OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA

1.3.1  Po celou dobu závodu jsou všechny informace pro soutěžící vyvěšeny na oficiální vývěsce závodu.
1.3.2  Oficiální vývěska musí obsahovat název soutěže včetně dovětku, že se jedná o český šampionát, časový harmonogram soutěže, pravidla šampionátu, průběžné a konečné výsledky závodu, průběžné pořadí šampionátu, startovní časy do jednotlivých RZ.
 
 1.4.  SOUTĚŽNÍ KOMISE

1.4.1  Před každým závodem bude z řad přihlášených soutěžících vylosováno 5 členů soutěžní komise. Člen soutěžní komise nebude losován z kategorie 1 (děti).
1.4.2  Členové soutěžní komise budou hledět na dodržování pravidel všemi soutěžícími, budou podávat návrhy na penalizace a budou řešit situace, které nejsou jednoznačně popsány těmito pravidly.
1.4.3  Členové soutěžní komise budou též rozhodovat o případných protestech z řad soutěžících.
1.4.4  Ředitel závodu není členem soutěžní komise, ale v případě rovnosti hlasů, jeho názor rozhoduje.

 

 2.  SOUTĚŽNÍ ČÁST

2.1.  PROPOZICE SOUTĚŽE

2.1.1  Každý pořadatel soutěže vydá nejpozději 10 dnů před závodem Propozice soutěže (dále jen Propozice), které jsou pro všechny zúčastněné závazné.
2.1.2  Propozice obsahují zejména přesné místo závodu včetně GPS souřadnic, datum konání závodu, rámcový časový harmonogram, termín uzavírky přihlášek, servis po každé RZ (ANO/NE), kontakt na pořadatele (telefon, email,...), povrch, párový závod (ANO/NE), další specifika závodu.

 2.2.  SHAKEDOWN

2.2.1  Shakedown je testovací rychlostní zkouška, kde je možné si dle časového harmonogramu vyzkoušet model ještě před vlastní soutěží.
2.2.2  Shakedown by měl být koncipován jako okruh, aby soutěžící jezdili pouze jedním směrem a nedocházelo k jízdě v protisměru ostatních soutěžících.
2.2.3  Mimo dobu vyhrazenou pro Shakedown je zkoušení modelu na trati kterékoliv RZ zakázáno. Pořadatel určí na každé soutěži ráno při rozpravě prostor na zkoušení modelu po opravě. Závodník používající frekvenci WIFI nemusí mít svolení ke zkoušce modelu v tomto prostoru. Ostatní závodníci mohou zkoušet model jen se svolením časoměřiče, který nejprve zjistí, zda není na trati RZ závodník s podobnou frekvencí. Za nesplnění této povinnosti je možno udělit penalizaci dle bodu 2.7.3.

 2.3  PARK FERME (UP)

2.3.1  Park Ferme (dále jen UP) je ohraničený prostor, do něhož soutěžící umístí před startem soutěže svůj model dle časového harmonogramu.
2.3.2  Pokud je mezi jednotlivými rychlostními zkouškami zakázán servis, umístí soutěžící svůj model do UP neprodleně po projetí cílem RZ a vyzvedne si jej v čase nezbytně nutném k zapnutí modelu a přistavení na start RZ. V době od vyzvednutí do startu RZ nesmí na modelu provádět žádný servis (viz. bod 2.5.1).
2.3.3  Po projetí cílem závěrečné RZ umístí soutěžící svůj model neprodleně do Park Ferme. Odtud odjíždí při vyhlášení výsledků přes rampu. Do té doby nesmí být na modelu prováděn žádný servis s vyjímkou vypnutí a zapnutí napájení modelu.
2.3.4  Pokud model není schopen dojet vlastní silou po Park Ferme po poslední rychlostní zkoušce, odnese jej tam soutěžící. Za toto dostane penalizaci (viz bod 2.7.4).
2.3.5  Model, který není po skončení poslední RZ v UP nemůže být klasifikován.

 2.4  START

2.4.1  Soutěžící startují dle startovních časů a jejich čas je měřen cílovou fotobuňkou s přesností na jednu setinu sekundy.
2.4.2  Pokud soutěžící neodstartuje ve svůj stanovený čas ani v následujících dvaceti sekundách, nemůže již do této rychlostní zkoušky odstartovat a má za ni přidělen náhradní čas (viz bod 2.7.5).
2.4.3  Pokud soutěžící startuje v jinou minutu než je uvedeno v rozpisu na oficiální vývěsce bude mu přidělen náhradní čas (viz bod 2.7.5).
2.4.4  Za hlídání času startu je zodpovědný výhradně soutěžící.
2.4.5  V prostoru startu (cca 1 metr) se smí zdržovat pouze startující závodník.
 
 2.5  SERVIS

2.5.1  Servisem se rozumí jakákoliv úprava modelu s výjímkou vypnutí/zapnutí napájení modelu.
2.5.2  Servis může pořadatel mezi jednotlivými rychlostními zkouškami zakázat (musí být definováno v Propozicích soutěže).
2.5.3  Konec povoleného servisu je časově omezen startem do další rychlostní zkoušky a případně dobou jízdy párového soutěžícího.
2.5.4  V době kdy je servis zakázán musí být model po celou dobu umístěn v UP.
2.5.5  Potřebuje-li soutěžící opravit svůj model v době, kdy je servis zakázán, oznámí toto řediteli a poté smí model vyzvednout z UP a opravit. V tom případě je potrestán penalizací (viz bod 2.7.2).

 2.6  PŘEDJETÍ
 
2.6.1  Pokud je soutěžící dojet dalším modelem, umožní mu předjetí jízdou po kraji dráhy, popř. i zastavením.
2.6.2  Při předjetí toto oznámí oba účastníci v cíli rychlostní zkoušky.
2.6.3  Při bránění dalšímu jezdci v předjetí může být udělena penalizace dle bodu 2.7.2. Pokud závodník neuposlechne ani opakované výzvy při klasických RZtách, může být udělena i penalizace dle bodu 2.7.3, nebo dokonce 2.7.6.
 
 2.7  PENALIZACE

2.7.1  Napomenutí - první přestupek v závodě nemající vliv na čas a pořadí závodníka.
2.7.2  -10s předčasný start, dotyk modelu s cílovou fotobuňkou, úmyslný dotyk nohy s modelem, oprava v UP, neplnění povinnosti párového soutěžícího.
2.7.3  -30s nesportovní chování, zkrácení tratě - neobjetí překážky ze správné strany.
2.7.4  -60s nedokončení poslední RZ vlastní silou - donesení modelu do UP
2.7.5  2x čas prvního  - nedokončení rychlostní zkoušky, jízda v protisměru RZ, bloudění na RZ, přenášení modelu, neodstartování do RZ v předepsaném čase.
2.7.6  Diskvalifikace  - nedokončení více než 1/2 RZ, nesportovní chování.

 2.8  BODOVÁNÍ

2.8.1  V každém závodě boduje prvních 30 registrovaných závodníků v celkovém pořadí do šampionátu takto:
1.-90 bodů, 2.-80, 3.-72, 4.-66, 5.-60, 6.- 55, 7.-50, 8.-46, 9.-42, 10.-38, 11.-34, 12.-31, 13.-28, 14.-25, 15.-22, 16.-20, 17.-18, 18.-16, 19.-14, 20.-12, 21.-10, 22.-9, 23.-8, 24.-7, 25.-6, 26.-5, 27.-4, 28.-3, 29.-2, 30.-1.
2.8.2  V poslední RZ (Powerstage) boduje prvních 8 závodníků takto: 1.-8 bodů, 2.-7, 3.-6, 4.-5, 5.-4, 6.-3, 7.-2, 8.-1. Tyto body se sečtou s body za celkové pořadí.
2.8.3  V jednotlivých kategoriích boduje prvních 8 závodníků takto: 1.-10 bodů, 2.-8, 3.-6, 4.-5, 5.-4, 6.-3, 7.-2, 8.-1. Do tabulky kategorií se body z Powestage nepočítají.
2.8.4  V hodnocení týmů se sčítají body z celkového pořadí (včetně Powerstage) dvěma závodníkům s nejlepším umístěním v závodě.
2.8.5  Do soutěže týmů se mohou účastníci přihlásit kdykoliv v průběhu šampionátu. Body se do týmu počítají od druhého dne po nahlášení týmu do soutěže, nebo po zařazení dalšího účastníka do týmu (max. 3).
2.8.6  V jediném závodě MČR 2WD se žádné body v soutěži jednotlivců nepřidělují ani v kategoriích; pořadí je shodné s pořadím v závodě. Pro hodnocení soutěže týmů 2WD se sečtou body nejlépe umístěných dvou závodníků týmu včetně bodů za Powerstage stejně jako je tomu u 4WD. Výsledky Powerstage mají vliv jen na soutěž týmů, nikoliv jednotlivců a kategorií.

 2.9  PROTEST

2.9.1  Protest může podat každý soutěžící přihlášený do závodu a to maximálně do 1 hodiny od přestupku na který je podán.
2.9.2  Protest je podán vždy písemně do rukou ředitele a doložen kaucí 1000,-Kč.
2.9.3  Protest řeší soutěžní komise a je vyřešen nejpozději 1 hodinu po jeho podání.
2.9.4  V případě kladného vyřešení protestu je celá kauce vrácena.
2.9.5  V případě zamítnutí protestu kauce propadá pořadateli závodu.
2.9.6  V případě, že soutěžní komise nerozhodne jednoznačně, o protestu rozhodne ředitel závodu.

 2.10  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

2.10.1  V případě špatných povětrnostních vlivů může ředitel rozhodnout o předčasném ukončení závodu. Musí však být odjeta alespoň 1/2 závodu. V tom případě soutěžícím náleží body dle bodu 2.8 těchto pravidel.
2.10.2  Pokud není odjeta 1/2 závodu, rozhodují o jeho pokračování, ukončení, zrušení či přeložení všichni přihlášení soutěžící hlasováním.

 

 3.  TECHNICKÁ ČÁST

3.1  PODVOZEK

3.1.1  V závodech může startovat libovolný podvozek 1:10 s libovolnými úpravami.
3.1.2  Maximální šířka podvozku je 200 mm včetně pneumatik.

 3.2  KAROSERIE

3.2.1  Jsou povoleny jen polomakety 1:10 vozů typu rally (mimo GT).
3.2.2  Karoserie musí být nabarvena (mimo okna a světla) a musí svým vzhledem připomínat skutečný vůz.
3.2.3  Barevné provedení karoserie je libovolné.

 3.3  BATERIE

3.3.1  Mohou být použity libovolné baterie s maximálním jmenovitým napětím 8V.
3.3.2  Během závodu je možné v době povoleného servisu měnit libovolný počet baterií.

 3.4  MOTORY

3.4.1  Mohou být použity libovolné elektromotory.
 
 3.5  PNEUMATIKY

3.5.1  Mohou být použity libovolné pneumatiky, značkové i vlastní výroby.
3.5.2  Maximální šíře pneu je 28 mm.
3.5.3  Maximální průměr pneu je 74 mm.
3.5.4  Počet výměn pneumatik během závodu není omezen.
3.5.5  Mazání pneu je zakázáno.
3.5.6  Pneumatiky mohou být libovolně upravovány (prořezávány).
3.5.7  Použití hrotů z tvrdých materiálů (hřebů) je zakázáno.

 3.6  STARTOVNÍ ČÍSLA

3.6.1  Přidělené startovní číslo ve formě samolepky vydá soutěžícímu pořadatel na prvním závodě.
3.6.2  Startovní číslo bude nalepeno 1x na střeše proti směru jízdy a 2x na přední dveře (viz Směrnice)
3.6.3  Na modelu nesmí být žádné jiné startovní číslo.
3.6.4  Pokud závodník bude v průběhu šampionátu potřebovat více sad startovních čísel, požádá o ně v poznámce při přihlašování do závodu. Za každou další sadu zaplatí poplatek ve výši 30,-Kč.
3.6.5  Jestliže pořadatel závodu vydá štít, bude nalepen na přední kapotu.

 3.7  REKLAMA

3.7.1 Reklama a její správné provedení se řídí Směrnicí vydanou promotérem umístěnou na stránkách šampionátu.

 

 4.  TRAŤ

4.1  ODPOVĚDNOST

4.1.1  Za přípravu tratě, její sjízdnost a přehlednost je zodpovědný pořadatel závodu.
4.1.2  V případě, že trať je pro část soutěžících nesjízdná, rozhoduje o zrušení této části pro další průjezdy na návrh ředitele soutěžní komise.

 4.2  POVRCH

4.2.1  Povrch trati RZ může být libovolný.
4.2.2  Povrch trati RZ musí být schůdný pro soutěžící.

 4.3  PŘEKÁŽKY

4.3.1  K zamezení zkracování a vytyčení trati jsou použity překážky.
4.3.2  Překážky na trati RZ musí být voleny tak, aby příliš nepoškozovaly modely a aby bylo jednoznačné, zda model objel překážku ze správné strany či nikoliv.
4.3.3  Skoky a další atraktivní překážky musí být voleny tak, aby je mohl model zdolat i při pomalé jízdě.

 

 5.  CENY

5.1  ZÁVOD

5.1.1  První tři soutěžící v absolutní klasifikaci získávají trofeje s logem závodu.
5.1.2  První tři soutěžící v každé vypsané kategorii získávají medaile.
5.1.3  První tři týmy získávají nápoj.

 5.2  ŠAMPIONÁT

5.2.1  První tři v absolutní klasifikaci získává trofeje s logem šampionátu.
5.2.2  První tři v každé vypsané kategorii získávají trofeje s logem šampionátu.
5.2.3  První tři týmy získávají trofeje s logem šampionátu.
5.2.4  Všichni účastníci dostávají diplom.
5.2.5  V jediném závodě šampionátu 2WD získávají trofeje první tři v absolutním pořadí, Mistr ČR v každé věkové kategorii a Mistr ČR v týmové soutěži (při splnění pravidla min 5 přihlášených týmů)